Stanovy Občianskeho združenia Tradičná chuť regiónov Slovenska

Čl. 1   Základné ustanovenia


Odst. 1./ Názov združenia je: Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska

 

Odst. 2./ Sídlo Občianskeho zdraženia Tradičná chuť regiónov Slovenska je:

 

Námestie SNP č.50, 960 01 Zvolen

 

Čl. 2  Cieľ občianskeho združenia


Odst. 1./ Cieľom občianskeho združenia je:

a)  Rozvoj kulinárskeho dedičstva propagáciou výroby tradičných a nových jedál

a nápojov, ktorých suroviny pochádzajú z miestnych zdrojov.

b)  Prezentácia tradičných jedál a nápojov regiónu so zameraním sa na

zvýraznenie senzorických a výživových vlastností výrobkov.

c)  Zachovať tradície slovenskej kuchyne v jednotlivých regiónoch Slovenska.

d)  Pripravovať prezentácie gastronomických postupov jednotlivých jedál.

e)  Pripravovať výstavy z regionálnej kultúry a histórie a organizovať

voľnočasová aktivity pre mládež

f)  Vydávať publikácie o postupoch výroby tradičných jedál a nápojov

g)  Využitie tradičnej kuchyne v rámci agropodnikania a agroturistiky

h)  Prezentácia tradičných jedál a nápojov na národnej a medzinárodnej úrovni

 

Čl. 3  Členstvo

 

Odst. 1./ Členom občianskeho združenia môžu byt fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú    spôsobilé na právne úkony. Členom občianskeho združenia môžu byť aj právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky ako fyzické osoby a súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

 

Odst. 2./ O prijatí za člena občianskeho združenie rozhoduje správna rada občianskeho združenia.

 

Odst. 3./ Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatenia členského príspevku v súlade s vnútorným poriadkom občianskeho združenia.

 

Odst. 4./ Zánik členstva:

a)  vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia

člena o vystúpení z občianskeho združenia správnej rade

b)  vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení

c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby

d)  zánikom občianskeho združenia

 

Čl. 4 Práva a povinnosti členov

 

Odst. 1./ Člen má právo najmä:

a)  podieľať sa na činnosti občianskeho združenia

b)  voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia

c)  obracať sa na orgány občianskeho združenia s podnetmi a sťažnosťami a

žiadať o ich stanovisko

d)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia

e)  zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov občianskeho združenia, podávať

návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

 

Odst. 2./ Povinnosti člena sú najmä:

a)  dodržiavať stanovy občianskeho združenia, plniť uznesenia orgánov

občianskeho združenia

b)  aktívne sa podieľať na činnosti orgánov občianskeho združenia

c)  platiť členské príspevky vo výške 50 € na jeden rok.

 

Čl. 5 Orgány občianskeho združenia

 

Orgánmi občianskeho združenia sú:

a)  snem členov občianskeho združenia

b)  správna rada

c)  štatutárny orgán, prezident a viceprezident

d)  revízna komisia

 

Čl. 6 Snem členov občianskeho združenia

 

Odst.1./ Snem členov občianskeho združenia je najvyšším orgánom občianskeho združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

 

Odst.2./ Snem členov občianskeho združenia najmä:

a)  schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

b)  volí a odvoláva členov správnej rady

c)  volí a odvoláva členov revíznej komisie,

d)  schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

e)  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

f)  rozhoduje o zrušení občianskeho združenia.

 

Odst.3./ Zasadnutie snemu členov občianskeho združenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá snem občianskeho združenia, ak o to požiada najmenej 75 % členov občianskeho združenia. Snem občianskeho združenia je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Snem členov občianskeho združenia rozhoduje 50 % -nou väčšinou prítomných členov.

 

Čl. 7 Správna rada

 

Odst. 1./ Správna rada je výkonným orgánom občianskeho združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná snemu členov občianskeho združenia. Riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami snemu členov združenia.

 

Odst. 2./ Správna rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Správna rada sa schádza najmenej 1 x ½ ročne. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Správna rada rozhoduje väčšinou prítomných členov.

 

Odst. 3./ Správna rada najmä:

a)  volí spomedzi svojich členov a odvoláva prezidenta a viceprezidenta

b)  riadi a zabezpečuje činnosť občianskeho združenia,

c)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania snemu občianskeho združenia

d)  vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu

a správu o hospodárení občianskeho združenia,

e)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

f)  rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch

mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

g)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 

Odst. 4./ Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:

a)  zriaďovať sekretariát, kanceláriu

b)  ustanovovať sekretára, tajomníka

 

Čl. 8 Štatutárny orgán

 

Odst. 1./ Štatutárnym orgánom združenia je prezident a viceprezident, ktorý konajú samostatne a v súlade s vnútorným poriadkom občianskeho združenia a zastupujú občianske združenie navonok.

 

Odst. 2./ Prezident zvoláva a riadi zasadnutie správnej rady a snemu občianskeho združenia.

 

Čl. 9 Revízna komisia

 

Odst. 1./ Revízna komisia je kontrolným orgánov občianskeho združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá snemu členov občianskeho združenia.

 

Odst. 2./ Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade.

 

Odst. 3./ Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 1 x ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú platné ak ich prijme väčšina prítomných členov.


Odst. 4./ Revízna komisia najmä:

a)  kontroluje hospodárenie občianskeho združenia, upozorňuje správnu radu

na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie,

b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku občianskeho

združenia.

 

Čl.10 Hospodárenie občianskeho združenia

 

Odst. 1./ Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

 

Odst. 2./ Zdrojmi majetku sú:

a)  členské príspevky

b)  dotácie štátnej správy

c)  dary sponzorov

d)  výnosy majetku

e)  príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia

 

Odst. 3./ Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

 

ČL. 11 Zánik združenia

 

Odst. 1./ Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

 

Odst. 2./ Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený správnou radou občianskeho združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je zároveň členom združenia.

 

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

 

Odst. 1./ Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia snemom členov občianskeho združenia.

 

Odst. 2./ Podrobnosti o organizácii občianskeho združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

 

Odst. 3./ Občianske združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.

 

Odst. 4./ Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stavajú automaticky členmi združenia.

 

Odst. 5./ Členovia prípravného výboru sa do konania snemu členov občianskeho združenia stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania snemu členov občianskeho združenia.

 

Odst. 6./ Členovia prípravného výboru sú povinní zvolať snem členov občianskeho združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

 

 

Vo Zvolene, dňa 9.6.2009

Kalendár podujatí

 Júl 2024 
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031