Detská škola gastronómie

Jan. 10. 2018

 Hodnotiaca správa o realizovanom projekte Detská škola gastronómie


Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy č. 648/2017/0DDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov.Názov projektu: Detská škola gastronómie

Žiadateľ/Prijímateľ: Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska

Miesto realizácie: Zvolen, Sliač, Lieskovec, Kováčová

Realizátor: Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska

Motto projektu: „ Pokrm zbytočný zdraviu škodí “