Tradičná chuť Hontu 2010

15. Jún. 2010

Hlavní organizátori: Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina


Občianske združenie - Tradičná chuť regiónov Slovenska

Obec Bzovík

Spoluorganizátori: Regionálne združenie miest a obcí Slovenska okresov ZV, KA, DT

Vyšší územný celok úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Mikroregióny HONTU

Obce a mestá regiónu HONT

Jednota dôchodcov Slovenska

Hontianske združenie turizmu Krupina

Odborní Garanti: Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica

Miesto konania súťaže: obec BzovíkTermín konania: 03. júla 2010Organizačný výbor: Štefan Matejkin, Mária Slúková, Ing. Juraj Petruš,

Doc. Ing. Jozef Golian, MVDr. Oľga Luptáková,

Ľubomír Chrien , Ing. Dušan Mozola, Emília Kohútová

Ing. Anton Bača, Ján GondaZásady súťaže

Tradičná chuť Hontu

vydané pre rok 2010Motto:

„Podporujeme tradície vidieckej kuchyne a zachovanie senzorických vlastností

regionálnych jedál.“Časť ACertifikát Tradičná chuť regiónu s právom ponúkať jedlo s podoznačením jej autora udeľuje predseda RPPK v regióne na základe návrhu hodnotiacej komisie.

Hodnotiacu komisiu (ďalej Komisia) menuje predseda RPPK na základe návrhu organizačného výboru.

Čestné uznanie udeľujú účastníkom súťaže starosta obce v mieste konania súťaže a predseda RPPK.
Časť B1. Podmienky pre účasť v súťaži o udelenie ocenenia Tradičná chuť Hontu 2010

a. Prihlasovateľ môže byť fyzická osoba alebo skupina osôb vystupujúcich pod spoločným názvom skupiny.

b. Prihlasovateľ predloží záväznú  prihlášku podľa vzoru v prílohe

c. Záväznú prihlášku treba doručiť do 18.06.2010

d. Prihlášky do súťaže podľa jednotlivých jedál pošle prihlasovateľ na adresu:

Regionálna  poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina, Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina

e. Každá prihláška bude riadne zaregistrovaná. Ak sa zistí, že prihláška je neúplná alebo obsahuje viditeľne chybné údaje, bude prihlasovateľ vyzvaný, aby nedostatok odstránil do 72 hodín od výzvy.

f. Ak podmienky pre zaradenie do súťaže ani po výzve nebudú splnené, bude prihláška

vyradená z ďalšieho posudzovania. Proti vyradeniu nie je možné podať sťažnosť ani iné opravné prostriedky.

g. Podmienky súťaže budú zaslané každej obci v regióne, občianskym združeniam, mikroregiónom a členom RPPK2. Podmienky súťaže pre udelenie ocenenia Tradičná chuť Hontu.

a. Suroviny použité na výrobu jedál musia spĺňať hygienické a akostné predpisy Európskeho spoločenstva.

b. Prihlasovateľ je povinný uviesť zoznam základných surovín pre prípravu jedla.

c. Suroviny sú zo Slovenskej republiky pri zachovaní tradičných plemien zvierat a rastlinných kultúr.

d. Suroviny a ingrediencie na všetky jedlá zabezpečí organizátor na základe záväznej prihlášky.

e. Prihlasovateľ prihlási svoje jedlo do týchto hodnotených kategórií:- Vaječné jedlá - Zeleninové a ovocné jedlá

- Mliečne jedlá - Múčne jedlá

- Mäsové jedlá - Polievkyf. Minimálny počet účastníkov v kategórii v roku 2010 s právom súťažiť o ocenenie Tradičná chuť Hontu sú dvaja účastníci.

g. Každý súťažiaci pripraví jedlo na vlastnom zariadení – sporák, rúra, kotlík.... elektrický, plynový, drevo.

3. Zodpovednosť prihlasovateľa.

a. Prihlasovateľ je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá správnej kuchynskej a hygienickej praxe pri príprave jedál.

b. Prihlasovateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v prihláške sú

pravdivé a úplné.

c. Prihlasovateľ odovzdá na výzvu jedlo Komisii na hodnotenie v čase komisiou určenom.

4. Podmienky posudzovania prihlásených jedál do súťaže – hodnotiace kritériá

a. Prihlásené jedlá posudzuje nezávislá Komisia.

b. Komisia preverí správnosť zaradenia jedál do kategórie hodnotených jedál.

c. Komisia hodnotí jedlo predovšetkým na základe senzorického posúdenia vlastností, estetických a degustačných vnemov hodnotením od 0 do 10 bodov.

d. Každý člen komisie pridelí body podľa svojho uváženia. Pridelené body sa sčítajú.

Návrh na ocenenie získavajú jedlá s dosiahnutým najvyšším bodovým ohodnotením. Na základe tohto hodnotenia vydá Komisia návrh na udelenie ocenenia. Pri zhodnosti bodov rozhoduje Komisia hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda komisie.5. Hodnotiace kritériá

1. Originalita, pôvod, regionalita.

2. Senzorické posúdenie – chuť, vzhľad, vôňa, atď.

3. Použité suroviny a spôsob výroby – spôsob spracovania, využitie miestnych surovín podielu pôvodu suroviny z regiónu.

4. Pomocné posúdenie – vplyv jedla na zdravie, bioprodukt.

5. Za objektívnosť hodnotenia sú zodpovední odborní garanti.6. Podmienky udelenia ocenenia.

a. V každej kategórii bude vyhodnotené len jedno jedlo s najvyšším počtom bodov. Víťaz v kategórii obdrží „Certifikát“ Tradičná chuť Hontu.

b. Ostatní účastníci súťaže dostanú „Čestné uznanie“ úspešného účastníka súťaže.

c. Na udelenie ocenenia nie je právny nárok, nevzťahujú sa na ne všeobecné právne predpisy.

d. Certifikát a Čestné uznanie sa vystaví v jednom vyhotovení.7. Záverečné ustanovenie.

a. Organizačný výbor môže vykonať spresnenie týchto Zásad schválených predstavenstvom RPPK regiónu do vyhlásenia súťaže a vyhradzuje si právo výberu jedál do súťaže.

b. Platné zásady budú dostupné na mestských a obecných úradoch hontianskeho regiónu, RPPK Krupina, webových stránkach občianskych združení a mikroregiónov.8. Program súťažného dňa.

Príprava jedál na mieste 03.07.2010 od 8,00 – 12,00 hod.
Hodnotenie jedál priebežne po uvarení jedla do 13,00 hod.
Vyhodnotenie súťaže 13.00-14.00 hod.
Verejná ochutnávka tradičných jedál 2010 - 14.00 hod.
Kultúrny program, hudba

6. Prezentácia firiem potravinárskych, spracovateľských a obchodných.

9. Sprievodné akcie:

1. Kultúrny program, hudba.

2. Súťaž kulinárskych zručností.

3. Odborný seminár k bezpečnosti potravín a surovín produkovaných na Slovensku.

4. Výstava – prezentácia regiónu HONT.

5. Ponuka víťazných jedál zo súťaže „Tradičná chuť Hontu 2009“

6. Predaj ľudovo-umeleckých výrobkov